• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

เพราะโอกาสของคนเราไม่เท่ากัน

ร่วมแบ่งปันให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

โครงการที่รอการบริจาค

จะมีอะไรดีไปกว่าการให้ ‘สุขภาพอนามัย’ และ ‘คุณภาพชีวิต’ ที่ดีขึ้น

เชื่อมความช่วยเหลือระหว่าง ‘ผู้มีจิตศรัทธา’ที่จะบริจาคเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ให้กับผู้ป่วย ...
ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ได้มีโอกาสมองเห็นได้ดีขึ้น
แบ่งปันอาหารและถุงยังชีพ ให้ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลน

‘คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น’

ของผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

เกิดขึ้นได้จากการให้ของเราทุกคน